Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendriosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens ar įmonės (toliau – Pirkėjas), perkančios paslaugas www.paslaugosrestoranams.lt elektroninėje parduotuvėje , ir UAB „Balticdecor“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio pareigas, atsakomybę bei teises, kiekvieną kartą Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Asmuo, užpildydamas Parduotuvės vartotojo registracijos formą, patvirtina , kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su visomis jose nurodytomis sąlygomis. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti paslaugų www. paslaugosrestoranams.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.3. Naudotis www.paslaugosrestoranams.lt paslaugomis gali juridiniai asmenys bei veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad turi teisę pirkti www.paslaugosrestoranams.lt parduotuvėje.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.paslaugosrestoranams.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkimo metu taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės , jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2. Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.paslaugosrestoranams.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas paslaugas, privalo užsiregistruoti www.paslaugosrestoranams.lt parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus suteikiamos paslaugos, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo registracijos duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Užsiregitravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir įsipareigoja juos saugoti ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė dėl trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas privalo raštu apie tai informuoti Pardavėją, kad būtų galima sustabdyti Kliento prisijungimą.

2.4. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami prekių ar paslaugų pardavimui www.paslaugosrestoranams.lt parduotuvėje identifikuojant Pirkėją, vykdant paslaugas (įskaitant duomenų perdavimą Pardavėjo Partneriams, vykdantiems prekių pristatymą ar kitas su užsakymo įvykdymu susiijusias paslaugas) išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo nepriimtas paslaugas, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.paslaugosrestoranams.lt parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.paslaugosrestoranams.lt tikslais. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui reikalingas paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatytais atvejais.

2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos www.paslaugosrestoranams.lt internetinėje parduotuvėje nurodytos orientaciniais tikslais ir gali kisti po užsakymo patvirtinimo. Paslaugos parduodamos tik po užsakymo gavimo ir Pirkėjo parvirtinimo raštu ar žodžiu.

3.2. Užsakyme nurodoma informacija: pasirinktos paslaugos, jų kiekis, nuolaidos, preliminarios kainos su mokesčiais bei atlikimo kaštai.

3.3. Užsakytas paslaugas Pirkėjas privalo apmokėti , jei yra kartu su pristatymo kaina, ir įsipareigoja jas priimti įvykdžius.

3.4. Užsakymą Pardavėjas pradeda vykdyti tik gavęs Pirkėjo apmokėjimą už paslaugas.

3.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už paslaugas vienu iš šių būdų :

3.5.1. Elektronine bankininkyste vykdoma per Paysera.lt atsiskaitymo sistemą,

3.5.2 Bankiniu pavedimu. Šiuo atveju pavedime būtina nurodyti užsakymo numerį bei būtina iš kart atsiųsti pavedimo kopiją vilnius@balticdecor.lt , nes priešingu atveju užsakymas nebus vykdomas.

3.5.3 Grynais pinigais. Pasirinkus apmokėjimą grynais prekių pristatymo metu, būtina turėti tikslią pinigų sumą.

3.6. Užsakymas pradedamas vykdyti ir paslaugų įvykdymo terminas skaičiuojamas tik gavus pilną apmokėjimą už paslaugas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

3.7. Pirkėjui nesumokėjus už paslaugas per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas automatiškai, nepranešęs Pirkėjui panaikina jo užsakymą.

4. Paslaugų įvykdymo užskaitymas

4.1. Paslaugas įvykdo Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas LR teritorijoje pagal kainoraštyje nurodytus įkainius. Kiekvienam konkrečiam adresui pildomas atskiras užsakymas.

4.2. Minimali paslaugų užsakymo suma - 20 Eur. 

4.3. Paslaugos teikiamos  Pirkėjo nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8.00 - 18.00 val. (arba kitu suderintu tarp Pirkėjo ir Kurjerio laiku) per 1-3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja paslaugų įvykdymo aktą priimti ir pasirašyti asmeniškai. Jei jis pats to padaryti negali, o paslaugos yra suteiktos nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę paslaugų įvykdymo aktą išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl paslaugų atlikimo netinkamumo.

4.5. Jeigu paslaugų įvykdymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas paslaugas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai dėl paslaugų įvykdymo nėra atvykstama, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį atvykimą), o pinigai už paslaugas grąžinami nuskaičiavus atvykimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta atvykimo mokesčio nuolaida, tačiau paslaugų suteikimas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą atvykimo mokestį, neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti paslaugas Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų paslaugų atvykimo terminą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais paslaugų  įvykdymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

4.7. Dėl nenumatytų aplinkybių negalėdamas Pirkėjui įvykdyti sutartų paslaugų, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką sprendimą, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką sprendimą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už paslaugas buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.

4.8. Paslaugų įvykdymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti atliktų darbų būklę ir kokybę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame paslaugų suteikimo faktą įrodančiame dokumente laikoma, kad paslaugos yra suteiktos ir jų kokybė tenkina.

4.9. Pirkėjui pageidaujant, kad paslaugos būtų suteiktos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas paslaugų suteikimo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą gavėją už paslaugas galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.

5.Paslaugų kokybės garantija

5.1. Pardavėjas pareiškia, kad paslaugų kokybė atitinka šioms paslaugoms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Konkrečios paslaugų savybės nurodomos šalia kiekvienos paslaugas esančiame aprašyme.

5.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo paslaugos atlikimo Pirkėjui momento. 

5.3. Pardavėjas nėra atsakingas dėl paslaugų kokybės pablogėjimo, jei Klientas jas naudojosi jomis ne pagal paskirtį, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų.

5.4. Garantinis remontas atliekamas tik pateiktus garantinį pasą ir pirkimo dokumentą. Įrenginių serijiniai numeriai turi atitikti įrašytus garantiniame pase.

5.5. Remontas atliekamas UAB BALTICDECOR servise tinklalapyje nurodytais adresais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, išskyrus atvejus, kai įrengimų pirkimo kaina yra didesnė nei 1000 eur su PVM arba įrengimo masė viršija 50 kg. Visus kitus įrengimus klientas pats turi pristatyti į UAB „BALTICDECOR“ servisą.

5.6. Garantinis aptarnavimas neteikiamas įrenginiui sugedus dėl Pirkėjo kaltės, pavyzdžiui, jei gedimai atsiranda:

  • pirkėjui transportuojant įrengimą;
  • pirkėjui neteisingai įdiegus įrengimą;
  • naudojant įrengimą ne pagal instrukciją arba ne pagal paskirtį;
  • dėl nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių ( maitinimo įtampos amplitudės ar dažnio svyravimų, gamtos reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų, vabzdžių ir pan. poveikio, netinkamos kokybės vandens, tam neskirtų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo );
  • dėl techninio aptarnavimo nevykdymo ar sanitarinio įrengimo neprižiūrėjimo;
  • dėl mechaninių pažeidimų atsiradusių eksploatacijos metu;
  • sugedus dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įrengimu - filtrams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, rankenoms.
  • dėl bet kokios vietos užkalkėjimo su vandeniu naudojamoms dalims- siurbliams, vandens elektriniams vožtuvams, kaitinimo elementams, purkštukams, boileriams, šilumokaičiams, jei prietaisai buvo naudojami be vandens minkštinimo filtro arba filtras buvo netinkamai eksploatuojamas.

Į garantinį aptarnavimą neįeina sanitarinė įrengimo priežiūra ir kiti panašūs darbai.

6. Kitos nuostatos

6.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos pagal Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

6.2. Pirkėjui nesilaikant šių Taisyklių ar bandant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Pardavėjas turi teisę bet kada laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, keisti jos struktūrą, turinį apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties ir nevykdyti užsakymo su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties 3 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, įvykus nenumatytoms aplinkybėms arba kai sutartis buvo sudaryta asmens, kuris neturėjo teisės jos sudaryti.

6.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

6.7. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

6.9. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

6.10. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos adresą.